• $13.50 Tomato sauce, fresh Mozzarella cheese, 5 oz. fresh ground hormone free Angus Beef

    Tomato sauce, fresh Mozzarella cheese, 5 oz. fresh ground hormone free Angus Beef